ใบส่งต่อเพื่อตรวจรักษาจอประสาทตา

เลขอ้างอิง: 10311    ชื่อ-สกุล: ทดสอบ 1    อายุ:    เลขบัตรประชาชน: 1234567890123
จุดถ่ายภาพ: จ.สระบุรี อ.เมืองสระบุรี ต.นาโฉง ทดสอบ    วันที่ถ่ายภาพ: 5 กุมภาพันธ์ 2556   VA(RE) = 20/70    VA(LE) = 20/50    IOP(RE) = 16    IOP(LE) = 17
วินิจฉัย:
NPDR, ทั้งสองข้าง, Severe
โรคอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเบาหวาน, ทั้งสองข้าง
คำแนะนำ:
นัดมาตรวจโดยเร็ว (severe DR หรือโรคอื่น)
หมายเหตุ: sdfjkhhasgsfjkdf[
แพทย์ผู้อ่านผล: นพ.อนิรุทธ์ สุภวัตรจริยากุล